Původ aragonitu v jeskyních – studie stabilních izotopů

The origin of cave aragonite – the stable isotope study

Václav Cílek, Václav Šmejkal

(Československý kras 37; str.7—13; Praha 1986)

 


 

Výskytu aragonitu v jeskyních je už více než 20 let věnována značná pozornost. Přesto však nebyl dosud jednoznačně řešen problém geneze aragonitu. Nashromážděná terénní pozorování (Králík, Skřivánek 1963, Tůma, Sýkora 1980 a další práce) spolu s rozvojem experimentální mineralogie (Berner 1975) a přesné analytiky umožňují detailnější pohled na „aragonitový problém“. Předložená práce se snaží vymezit specifické podmínky vzniku jeskynního aragonitu na základě studia stabilních izotopů uhlíku a kyslíku.

Při výzkumu jsme se zaměřili na dvojici kalcit-aragonit ze tří jeskyň s prokazatelně nízkoteplotním (4—7 °C) aragonitem. Odebrané vzorky byly převážně krápníky, které obsahovaly aragonitové i kalcitové partie. Přestože vzorky pocházejí ze dvou různých klimatických i geologických oblastí – z Českého krasu a z Nízkých Tater, mají podobné rozdíly v distribuci stabilních izotopů kyslíku a uhlíku.

Většina vzorků pochází z propasťovité jeskyně Starý hrad v Nízkých Tatrách. Jeskyně je vyvinuta v šedých, místy dolomitických guttensteinských vápencích středního triasu. Leží na úpatí horské rozsochy Krakovy hole (1652 m n.m.), výška vchodu je 1448 m n.m. (Skřivánek, Rubín 1973). Zatímco svrchní část jeskyně tvoří řada na sebe navazujících propastí, mají hlubší partie spíš jeskynní charakter s částmi protékanými aktivním tokem, krápníkovou výzdobou a rozlehlými prostorami. Ve svrchních partiích se nalézá nickamínek a hydroxyl-karbonát-apatit stejného typu jako v nedalekém Záskočí.

Nejbohatší aragonitová výzdoba je vázána na oblast Bílé chodby (260 m pod vchodem a asi 400 m pod úrovní terénu) a přilehlé vlhké partie v blízkosti aktivního toku. Aragonit se zde nejen vyskytuje v podobě obvyklých keříčkovitých a jehlicovitých agregátů až 3 cm dlouhých, ale tvoří také součást krápníků a sintrů (rtg identifikace). Keříčkovitý aragonit pokrývá na ploše mnoha desítek čtverečních metrů stěny jeskyně a část krápníkové výzdoby. Tvoří se i recentně. Nalezené aragonitové krápníky jsou až 30 cm dlouhé o průměru u kořene až 10 cm. Asi 40—60 % hmoty krápníku je tvořena aragonitem, zbytek kalcitem. Místy se střídají koncentrické aragonitové partie s kalcitovými.

Nejzajímavější vzorek pochází ze skupiny stalaktitů při ústí Bílé chodby asi 15 m ve směru toku od sifonu. Střed krápníku o průměru 30 mm je kalcitový, makroskopicky je možné rozeznat dvojí typ kalcitu, který se navzájem liší i izotopicky. Kalcitový střed je obklopen 14—17 mm aragonitovým lemem. Vnější partie jsou opět tvořeny třemi navzájem rozlišitelnými typy kalcitů. Krápník původně rostl jako kalcitový, pak začal nepravidelně obrůstat aragonitem. Na základě mikroskopického studia předpokládáme celou řadu cyklů, během nichž se aragonit částečně rozpouštěl a opět tvořil.

V Českém krasu byly kalcito-aragonitové krápníky odebírány ve vstupních partiích Terasové jeskyně u Tetína (Cílek 1984) a z jeskyně U kladné ozvěny. Obě jeskyně jsou tvořeny úzkými subhorizontálními zahliněnými chodbami, které pravděpodobně přiváděly přívalovou vodu do údolí Berounky (Komaško 1976, P. Nosek, ústní sdělení).

 

Tabulka 1:

Analýza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
δ13C −6,9 −7,0 −6,8 −6,3 −5,8 −4,5 −4,4 +6,1 +5,6 +5,9
δ18O −8,4 −8,2 −8,3 −7,7 −7,3 −7,3 −7,7 −5,5 −5,9 −6,0
Minerál kalcit 1 kalcit 2 aragonit
Analýza 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Okolní hornina
δ13C +4,6 +3,6 +5,4 +1,1 +2,1 −4,2 −2,4 −7,4 −2,9 +2,6
δ18O −5,9 −6,1 −5,8 −7,0 −6,9 −8,1 −7,2 −8,4 −8,6 −2,5
Minerál aragonit směs kalcit-aragonit mladší kalcity

 

Obr.1: Řez kalcito-aragonitovým stalaktitem ze Starého hradu. Analýzy jsou číslovány směrem od středu krápníku. Tmavé body na fotografii označují místa analýz.

The profile through the calcite-aragonite stalactite from Starý hrad cave. The analyses on photo seen as dark dots are numbered from the centre to, the rim of stalactite. Foto F. Skála.

 

Metodika

Větší krápníky byly rozřezány. Vzorky pro analýzy byly získány z těchto řezů odvrtáním zubní vrtačkou. Mineralogické složení bylo stanoveno rentgenograficky (difraktograf). Analýzy stabilních izotopů uhlíku a kyslíku byly provedeny obvyklou metodikou (viz Šmejkal: Využití stabilních izotopů ve speleologii) na přístroji Finnigan MAT 251. Celkem bylo analyzováno 37 vzorků (tab. 1 a 2).

 

Diskuse a výsledky

Systém kalcit-aragonit byl z fázového hlediska mnohokrát zkoumán (viz Plumer, Busenberg 1982). Nekritická aplikace experimentálních dat na přirozené systémy vedla k závěru, že aragonit může vznikat jen za teplot vyšších než 25—35 °C, i když bylo z pozorování zřejmé, že se v přírodě aragonit vyskytuje často i za nižších teplot a že naopak ve výše temperovaném hydrotermálním procesu převládá tvorba kalcitu. Celý problém je analogický např. otázce krystalizace diamantu. Diamant – typický minerál vysokých teplot a velmi vysokých tlaků – se podařilo vypěstovat i za tlaků nižších (!), než je atmosférický (Petrov 1974). Jinými slovy můžeme říci, že otázka krystalizace určité modifikace je závislá na zvoleném experimentálním systému. V případě páru kalcit-aragonit vycházely experimentální práce z míchání roztoku NaHCO3 s roztokem CaCl2 (Wray, Daniels 1957, Jamieson 1953). Tento typ reakce je však v přírodě vzácný.

Přírodní systémy lépe charakterizuje reakce diskutovaná Bernerem (1975), který uvažuje závislost na parciálním tlaku CO2 a přítomnosti iontů Mg2+. Berner (1975) zkoumal růst kalcitu a aragonitu v umělé mořské vodě a proměnlivým obsahem Mg2+ a při různém stupni přesycení roztoku uhličitanem vápenatým. Růst aragonitu z přesyceného roztoku není při konstantním přesycení závislý na koncentraci Mg2+ a parciálním tlaku CO2. Naproti tomu růst kalcitu je zpomalen už při nízkých koncentracích Mg2+ (nad 3 mmol/kg). Při určitém stupni přesycení rychlost růstu kalcitu v normální mořské vodě je mnohem menší než rychlost růstu v mořské vodě bez Mg2+. Jinak řečeno, pro růst kalcitu za přítomnosti Mg je třeba vyšší stupeň přesycení než pro růst aragonitu. Tento jednoduchý kinetický experiment vysvětluje, proč je aragonit tak hojný v recentních mořských sedimentech. Za přítomnosti Mg2+ je voda dříve přesycena, pro aragonit než pro kalcit a z roztoku vypadává aragonit. Tato reakce není na rozdíl od míchání roztoku NaHCO3 a CaCl2 striktně závislá na teplotě, takže odpadá často vyslovovaná otázka: „Jak to, že v jeskyních vzniká aragonit i za nízkých teplot?“ Odpověď je zřejmá: „Protože může vznikat i za nízkých teplot, ale v jiných reakčních systémech, než je NaHCO3—CaCl2“. Z výše uvedeného textu je však patrná i odpověď na otázku: „Může-li kalcit a aragonit krystalizovat za nízkých teplot, proč jednou vzniká kalcit a jednou aragonit?“ Aragonit se v jeskyních vyskytuje tam, kde jsou dány předpoklady pro přesycení roztoku uhličitanem vápenatým a kde okolní prostředí poskytuje alespoň nízké koncentrace Mg2+. Izotopické údaje navíc ukazují, že aragonit krystalizuje hlavně odpařováním vody a nikoliv uvolňováním CO2 z roztoku Ca2+ a HCO3.

Speleologická pozorování výskytů aragonitu jsou v souladu s předpokladem přesycení roztoku uhličitanem vápenatým. V mnoha jeskyních se aragonit vyskytuje ve vlhkých místech charakteristických pomalým, často vzlínavým pohybem vody, která má dost času přesytit se uhličitanem vápenatým. Králík a Skřivánek (1963) rozlišují v aragonitové jeskyni na Stydlých vodách vlhká místa, kde se aragonit vyskytuje, od mokrých, kde schází. Homza et al. (1970) se domnívá, že aragonitové heliktity v Ochtinské jeskyni dorůstají „vzdušnou vlhkostí“. A. Komaško (ústní sdělení) pozoruje u aragonitových krápníků z jeskyně U kladné ozvěny delší dobu skapu než 5—6 hodin. Sýkora a Tůma (1980) popisují aragonitové jehlice v centrální části brček – u všech studovaných vzorků byl průměr brčka pod místem výskytu aragonitu zúžen; mohlo tedy dojít ke zpomalení průtoku vody a tím k přesycení roztoku.

Kromě pomalého rovnovážného přesycení roztoku uhličitanem vápenatým je druhou podmínkou pro vznik aragonitu přítomnost Mg2+. Tato podmínka je zjevně splněna u Ochtinské aragonitové jeskyně, V Záskočí, Starého hradu, jeskyně U kladné ozvěny a u dalších jeskyň vázaných na dolomitické vápence. Vzhledem k velmi nízkému potřebnému množství Mg2+ (nad 3 mmol/kg), jsou toto množství Mg2+ schopné poskytnout (alespoň lokálně) i velmi čisté vápence. Protože potlačení růstu normálního (tj. hořčíkem chudého) kalcitu se děje adsorpcí Mg2+ na jeho povrchu za vzniku hořčíkem bohatého kalcitu (Berner 1975), můžeme očekávat, že v paragenezi s aragonitem se bude vyskytovat i Mg-kalcit. Neuspořádaný protodolomit byl nalezen společně s aragonitem v Drienovecké vyvěračce.

 

Tabulka 2:

Č. Jeskyně Minerál Popis vzorku δ13C δ18O (PDB)
1 Starý hrad kalcit střed stalaktitu −4,9 −7,4
2 Starý hrad kalcit 13 mm od středu stalaktitu −4,7 −8,0
3 Starý hrad aragonit 18 mm od středu stalaktitu +1,3 −6,3
4 Starý hrad aragonit 22 mm od středu stalaktitu +3,8 −6,0
5 Starý hrad kalcit vnější okraj stalaktitu −0,4 −7,1
6 Starý hrad aragonit radiální nárůstek na sintru +2,8 −5,4
7 Starý hrad aragonit jehličky obrůstající stalaktit −0,6 −6,5
8 Starý hrad kalcit vnitřní strana centrálního kanálku −5,5 −6,9
9 Starý hrad kalcit obvodový kalcitový lem −2,9 −6,7
10 Starý hrad kalcit obvodový kalcitový lem −2,0 −6,8
11 Starý hrad aragonit jehličky obrůstající stalaktit +0,4 −6,4
12 U kladné ozvěny kalcit aragonitový krápník +2,9 −5,5
13 U kladné ozvěny aragonit část téhož krápníku +5,5 −4,9
14 Terasová aragonit centrální část aragonitového krápníku +5,2 −6,9
15 Terasová aragonit vnitřní část krápníku +7,2 −6,1
16 Terasová aragonit vnější část krápníku −1,5 −7,6
17 Terasová kalcit vnější obvodový lem −3,7 −7,7

Izotopické složení kalcitů a aragonitů z jeskyně Starý hrad v Nízkých Tatrách, z Terasové a z jeskyně U kladné ozvěny v Českém krasu.

Isotopic composition of calcites and aragonites from the Starý hrad cave (Low Tatra Mts.), Terasová and U kladné ozvěny cave in the Bohemian Karst. Samples 1—5, 8—11, 12—13, 14—17 were taken from various parts of one stalactite.

 

 

Rozdíly v izotopickém složení koexistujícího kalcitu a aragonitu jsou nejlépe patrné na obr.1 a tab.1. Nápadný je mimořádný rozdíl hodnot δ13C u kalcitu (−5 až −7 ‰) a u aragonitu (až +6 ‰). Hodnoty δ18O vykazují menší rozdíly, přičemž aragonit má kyslíky těžší, kolem −6 ‰ PDB, u kalcitu hodnota δ18O kolísá kolem −8 ‰. Ostatní analýzy tab.2) potvrdily systematický posun k těžším hodnotám izotopického složení i pro jiné typy aragonitu.

Interpretace izotopických dat C a O koexistujících kalcitů a aragonitů je v dobrém souladu s předpokladem velmi pomalé krystalizace aragonitu.

Izotopické analýzy téměř všech kalcitových částí krápníků ukázaly „normální“, tj. negativní hodnoty δ13C v souladu s předpokladem o odvození jejich uhlíku ze dvou zdrojů, těžšího horninového CaCO3 a lehkého biogenního CO2 (viz Šmejkal, tento svazek). Naproti tomu hodnoty δ13C aragonitů jsou vždy těžší nežli hodnoty δ13C koexistujících kalcitů a jsou téměř vždy izotopicky pozitivní. Protože účast izotopicky těžšího CO2 hlubinného původu můžeme při vzniku námi studovaných aragonitů vyloučit, je nutno uvažovat o tom, že uhlík našich aragonitů nebyl určován výchozími zdroji, ale oxidem uhličitým v atmosféře jeskyně. Tento „málo koncentrovaný“ zdroj uhlíku se však začíná uplatňovat jen při velmi pomalém růstu krápníku, kdy úloha HCO3 je v sestupné vodě omezena téměř úplným zastavením průsaku a kdy k vylučování CaCO3 nedochází v důsledku úniku CO2, ale odparem vody (Hendy 1971).

Nejtěžší dosažitelná hodnota δ13C v karbonátu vytvořeném za izotopické rovnováhy se vzdušným CO2 je dána velikostí izotopické frakcionace uhlíku mezi CaCO3 a CO2, která při 5 °C činí asi 12,4 ‰ (Deuser, Degens 1967). V případě krystalizace aragonitu se ještě uplatňuje rozdílná schopnost jeho mřížky hromadit izotop 13C oproti kalcitu: Δδ13C /arag.-kalcit/ = 1,8 ‰ (Rubinson, Clayton 1964). Nejtěžší hodnoty by tedy měly činit +6,2 až +7,2, což dobře potvrzují i naše výsledky.

Průměrné ztěžknutí kyslíku aragonitu o 2 ‰ oproti kalcitu lze vysvětlit jednak pevnější krystalochemickou vazbou v aragonitu (Δδ18O aragonit-kalcit = 0,6 ‰; Rubinson a Clayton 1969), jednak ztěžknutím vody odparem.

Z izotopických údajů je zřejmé, že pro kalcit a aragonit platí dva naprosto rozdílné mechanismy vzniku. Pokud by byla krystalizace aragonitu způsobena pouze stopovými prvky, bylo by izotopické složení kalcitu a aragonitu málo odlišné.

Pro obě modifikace CaCO3 předpokládáme stejné výchozí zdroje uhlíku i kyslíku, tj. směs horninového uhličitanu a půdního CO2, ale odlišný hydrologický režim srážení. Zjištěné údaje odpovídají u kalcitu relativně rychlé dynamické krystalizaci s únikem CO2 do atmosféry, zatímco aragonit krystalizoval hlavně pomalým „stacionárním“ odparem vody, přičemž izotopickou výměnou mezi atmosférickým CO2 a rozpuštěným HCO3 došlo k posunu k těžším hodnotám δ13C u HCO3 a CaCO3. Při odparu vody dochází podle Hendyho (1971) i ke srážení jiných minerálů. Společně s aragonitem nebo s kalcitem obsahujícím vyšší podíl těžkého izotopu 13C můžeme očekávat i jiné minerály krystalizující z roztoku. Srážení odparem vody se projeví i vyšším obsahem a širší škálou stopových prvků, jak potvrzuje McDonald (1956) zjištěním, že nízkoteplotní aragonity mají složitější geochemii než nízkoteplotní kalcity.

Na základě morfologického studia jeskyně a izotopického složení krápníků můžeme uvažovat o změnách hydrologie oblasti. Zonalita kalcito-aragonitových krápníků svědčí o vývoji Bílé chodby Starého hradu na aktivním toku (kalcitový střed krápníku), který posléze po dobu stovek až tisíců let stagnoval (aragonitový lem). V dalším delším období byla chodba opět protékána potokem (vnější kalcitová vrstva) až do doby poměrně nedávné, kdy opět došlo k redukci průtoku (aragonitové jehlice na povrchu krápníků). I přes pravděpodobně středně nebo staropleistocenní morfogenezi hlubších částí jeskyně můžeme Starý hrad charakterizovat jako vcelku mladý vyvíjející se podzemní systém s výraznou holocenní remodelací zvláště vyšších puklinovitých partií.

Naproti tomu se studované aragonitové krápníky z Českého krasu tvořily ve stárnoucích jeskyních převážně klidnou infiltrací srážkových vod.

 

Obr.2: Izotopický profil pro kyslík a uhlík kalcito-aragonitovým stalaktitem z jeskyně Starý hrad.

The isotopical profile for oxygen and carbon through calcite-aragonite stalactite from the Starý hrad cave.

 


Literatura:
Summary:

The temperature dependent phase reaction based on mixing of the NaHCO3 and CaCl2 solutions (Jamieson 1953, Wray and Daniels 1957) producing either aragonite (above 25—35 °C) or calcite (below 25 °C) is inadequate for most natural systems. The origin of some low temperature (marine, soil, cave) aragonites responds more to the Berner's (Berner 1975, Drever 1982, pp. 126—127) reaction based on the degree of carbonate superstaturation and the presence of Mg2+.

The known field data for aragonite occurrences in Czechoslovak caves surprisingly well fit in the supersaturation scheme. The aragonite is found on moist but not wet places (Králík, Skřivánek 1963) where slow equilibrated flow of supersaturated solution takes place. While most of the cave calcite is formed by the release of CO2, the aragonite is precipitated by the evaporation of water. The evaporation easily explains the more complex geochemistry of low temperature aragonites than low temperature calcites (McDonald 1956). Some other minerals are to be found in aragonite paragenesis – gypsum, SiO2 forms, epsomite, apatite, protodolomite, alumogel. According to Berner's reaction the high magnesium calcite (so far found only in Drienoviecká cave) is predicted to occur near aragonite.

The study of stable isotopes of C and O was performed on calcite-aragonite stalactites from the Starý hrad cave (Low Tatras) and from two Bohemian Karst caves. In spite of different climatic and geological setting of the caves the isotopic results were similar. The marked difference between δ13C of coexisting calcite and aragonite (Table 1, 2) confirms two diverse modes of calcite and aragonite precipitation. The calcite parts of stalactites were formed by normal karst processes, whereas the aragonite parts and aragonite sinters were formed during very slow seepage of solutions into caves, so that the isotopic exchange between HCO3 (aq) and atmospheric CO2 could take place and even supresse the role of biogenic CO2. The shift to heavier δ18O values in aragonites supports the idea about very slow precipitation accompanied by evaporation of water. The necessary amount of Mg2+ (more than 3 mmol/kg) was provided by limestone dissolution.