Prochladnutí v jeskyních

Antonín Jančařík

(Český kras 4; str.73—77; Beroun 1979)

 


 

Ve světě existuje celá řada metod posuzování tepelné pohody prostředí, tzv. bioklimatických klasifikací. Jednou z nejdokonalejších, na jejímž základě jsou vypracovávány i normy a předpisy pro pracovní prostředí, je založena na výpočtu tepelné bilanční rovnice člověka. Pokusili jsme se touto metodou zhodnotit klimatické podmínky v jeskyních a odhadnout doby, za které dochází k prochladnutí.

Mírou tepelné pohody člověka je vyrovnanost tepelné bilanční rovnice:

 

/1/

 

kde:

tj. velikost Qa. Je-li Qa = 0, je dosaženo tepelné pohody, je-li Qa < 0, dochází k nadměrnému ochlazování a je-li Qa > 0, dochází k přehřívání organismu. Jemnější posouzení velikosti přehřívání je možné podle velikosti Qv, které je úměrné pocení.

Množství tepla produkovaného průměrným člověkem při různých činnostech je uvedeno v následující tabulce 1:

 

Tabulka 1:

Ležení 290 kJ/h
Sezení 335 kJ/h
Stoj 355 kJ/h
Chůze 670 kJ/h
Chůze s překonáváním překážek 1130 kJ/h
Horolezectví 3350 kJ/h

 

Teplo předávané tělem konvekcí, můžeme vyjádřit vztahem:

 

/2/

 

kde:

Součinitel přestupu tepla v klidném vzduchu (v < 0,1 m.s−1) je možno vypočítat ze vztahu:

 

/3/

 

a v proudícím vzduchu ze vztahu:

 

/4/

 

Vzhledem k tomu, že teplo odváděné z pokožky prochází většinou vrstvou oděvu, můžeme psát:

 

/5/

 

kde:

Teplo předávané tělem sáláním je možno vyjádřit vztahem:

 

/6/

 

kde:

Protože případy přehřívání jsou v jeskyních vzácné, je možno hodnotu Qv zanedbat.

Teplo odváděné z těla dýcháním, lze vyjádřit vztahem:

 

/7/

 

kde:

Vzhledem k tomu, že intenzita dýchání je v prvém přiblížení úměrná produkci tepla, je možno provést výpočet Qa pro různé produkce a klimatické podmínky. V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty Qa za předpokladu klidného vzduchu, o vlhkosti blížící se 100 % a oděvu o třech vrstvách (L = 21 kJ.m−2.h−1.°C−1).

 

Tabulka 2:

tv +15 °C +10 °C +5 °C 0 °C −5 °C
Ležení −200 −360 −500 −660 −800
Sezení −165 −320 −465 −625 −760
Stoj −155 −315 −460 −620 −755
Chůze +135+ −25 −174 −336 −480
Chůze (§) +500+ +330+ +170+ 0 −150
Horolezectví +2530+ +2355+ +2172+ +1980+ +1825+

Poznámky:

§ ... chůze s překonáváním překážek,

+ ... akumulované teplo je v rozmezí, které je možno vykompenzovat pocením.

 

Je zřejmé, že až dosud byla provedena řada zjednodušujících předpokladů. Byly zcela zanedbány některé termoregulační mechanizmy, které vstupují v činnost při nevyrovnané tepelné bilanci, osobní disposice každého jedince a řada dalších faktorů. Pokračujme však při zachování zjednodušujících předpokladů ve výpočtu.

Každého jedince je možno považovat za těleso o hmotnosti G [kg] a měrném teple β [kJ.kg−1.°C−1], pro něž platí:

 

/8/

 

kde:

Přijmeme-li výše uvedený předpoklad, bylo by možné vypočítat změny teploty lidského těla v průběhu pobytu v různých prostředích. Přestože jde o jistý vulgarismus v postupu, odpovídají stavy podchlazení při různých ve světě prováděných experimentech velmi dobře jistým hodnotám, vypočteným dle uvedeného postupu:

V následující tabulce 3 jsou uvedeny doby (v hodinách), potřebné k dosažení uvedených hodnot při daných určitých hodnotách Qa.

Uvedené doby mohou být v jeskyni jednak výrazně zkráceny v důsledku provlhnutí oděvu, intenzivního místního ochlazování (při sedu nebo lehu na zemi) a dalších faktorů, jednak výrazně prodlouženy, např. udržováním některých žláz s vnitřní sekrecí (zejména štítné žlázy a nadledvinek) v teple (FILSAK, SELIGER 1952). Významnou roli hraje i individuální disposice každého jedince, „trénovanost“, psychické a řada dalších faktorů.

 

Tabulka 3:

Qa −0,2 °C −0,5 °C −1,0 °C −2,0 °C
−50 1,4 3,5+ 7+ 14+
−100 0,7 1,75 3,5+ 7+
−150 0,5 1,15 2,3+ 4,6+
−300 0,25 0,6 1,2 2,4+
−500 0,15 0,35 0,7 1,4
−750 0,1 0,25 0,5 1
−1000 0,07 0,2 0,4 0,8

Poznámka:

+ ... uvedené doby jsou v rozporu s experimenty v důsledku zanedbaných faktorů.

 

Jak je však zřejmé, vede nečinnost v jeskyních v poměrně krátké době k prochlazení, které může kromě nepříjemných pocitů výrazně snížit výkonnost. Tuto skutečnost je nutno uvážit zejména při přípravě náročnějších akcí, kde by náhlé snížení výkonnosti mohlo ohrozit úspěšnost akce a mnohdy i zdraví účastníků.

 


Literatura: