Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu

Michal Kolčava , Petr Novák, Štěpán Křtěnský, Zdeněk Matějka

(Český kras 19; str.39—40; Beroun 1994)

 


 

Naše největší úsilí bylo věnováno prolongačním pracem ve Staré Aragonitové jeskyni (2113). Touto lokalitou se bude v budoucnu zabývat zvláštní souhrnná zpráva.

Dalším důležitým cílem je evidenční a průzkumná činnost v lomu Čeřinka. Za tímto účelem bylo ve dnech 11. a 19.září 1993 provedeno polohové a výškové zaměření všech krasových jevů, nalézajících se v tomto dosud činném lomu. Jejich výsledné souřadnice v systému S-JTSK a výšky v systému „Balt po vyrovnání“ jsou uvedeny v tabulce č.1.

Postup měření: Nejprve byly u všech vchodů jeskyní osazeny body. Následovalo jejich zaměření pomocí rajonů, což jsou laicky řečeno odbočky z polygonového pořadu. Základem pro toto měření byl vetknutý oboustranně orientovaný polygonový pořad vedený z trigonometrického bodu 14 – letiště Bubovice, s orientací na bod 9 – Branžovy, na lomařský bod 309 s orientací 306 v lomu Čeřinka. Délka tohoto polygonu činila 1858 metrů. Body pořadu byly stabilizovány silnostěnnými ocelovými trubkami délky 30 cm.

V blízkosti základny ČSS ZO 1-05 byly umístěny dva závrtné mezníky pro další připravovaný polygon, který bude veden do lomu Paraple a připojen ve Sv. Janu pod Skalou. Mezníky byly taktéž zaměřeny rajóny z téhož polygonového pořadu.

V bezprostřední blízkosti základny byla vytyčena kontrolní záměra pro komparaci závěsných kompasů a k určování deklinací. K měření bylo použito theodolitu WILD T 1010 s nasazovacím elektrooptickým dálkoměrem WILD DISTOMAT DI 1000. Polohová odchylka před vyrovnáním byla 27 cm a výšková odchylka činila 10 cm.

Nyní se věnujme jednotlivým lokalitám na Čeřince.

 

2420 Palachova propast (v období normalizace pod krycími názvy propast JP, nebo propast Na Čeřince). Pravidelné sledování hydrologických poměrů (značné kolísání hladiny podzemního jezera) je znepříjemňováno množstvím bláta, kterým je tato propast pověstná. Tento důvod vedl k myšlence instalovat v jeskyni automatické měřidlo, které dnes umožňuje sledovat kolísání hladiny bez vstupu do vlastní propasti. Realizátorem myšlenky je ing. Kaifoš, člen naší ZO. Detailní popis funkce a princip konstrukce měřidla přinese některý z jeskyňářských časopisů.

V důsledku častých návštěv nepovolaných osob a tím i poškozování hodnotné krápníkové výzdoby do budoucna plánujeme uzavření nynějšího vchodu z 1.lomové etáže a otevření nového vchodu z Větrné chodby na plošinu Paní hory.

 

2426 Jeskyně Arnoldka. V roce 1992 uzavřeli členové ZO 1-05 po dohodě se správou CHKO a RD Mořina oba vchody jeskyně. Spodní vchod byl trvale uzavřen. Je opatřen pouze otvorem pro netopýry. V současné době je celý systém nově mapován. Prvním krokem byla volba umístění a trvalá stabilizace bodů pro mapování. Použito bylo ručních vrtaček a vrtáků do ocele o průměru 6 a 4,5 mm. Body jsou nastřelovací ocelové hřeby s očky a povrchovou úpravou – pozinkem. K vlastnímu upevnění bodů jsme použili dvousložkové lepidlo Hifild, jehož plnivem jsou ocelové piliny. Tento způsob stabilizace se osvědčil pro svou trvanlivost a dobré mechanické vlastnosti spoje. Každý bod je navíc opatřen štítkem s číslem. Stabilizované úseky polygonu jsou zaměřovány pomocí sklonoměru a závěsného kompasu pro báňská měření. Délky jsou měřeny ocelovým pásmem. Další fází bude konstrukce podélných a zhuštěných příčných profilů pro axonometrické zpracování.

 

2430 Jeskyně Gabriela (V Lysenkově zprávě v Českém krasu č.3 označena jako „Portál“). Jeskyně se otvírá portálem 2×3 metry v severní stěně na 3.etáži lomu Čeřinka. Pokračuje klesající a zužující se chodbou asi 10 metrů dlouhou. Na svém průběhu 2× mění směr a končí na vodní hladině. Po odstranění volných bloků ve vstupních partiích bylo započato s odstraňováním sedimentů, čímž se vstupní profil zvětšil o 2 metry. Pomocí gumové hadice o vnitřním průměru 20 mm a délce postačující k použití čerpací metody na principu spojených nádob bylo vyčerpáno jezírko na dně jeskyně. V hloubce 1,5 metru pod původní hladinou bylo zastiženo jílové dno. Vzhledem k velmi stísněným prostorám byly další práce zatím zastaveny. Během jednoho týdne došlo k naplnění jezírka do původní výšky.

Prolongační práce probíhají i na několika dalších lokalitách v tomto lomu. Jejich výsledky budou publikovány společně s dalšími dokumentačními pracemi v lomu na Čeřince a lomovém pásmu Amerik.

ZDAŘ BŮH!

 

Seznam souřadnic a výšek krasových jevů v lomu Čeřinka:

Souřadnicový systém JTSK; výškový systém Bpv.

Tabulka č.1

Název Y X H
Arnoldka, horní vchod 762 788,21 1054 161,23 400,96
Arnoldka, spodní vchod 762 738,89 1054 172,18 375,21
Brutuson 762 729,77 1054 163,26 382,27
Palachova propast 762 927,71 1054 276,71 399,92
Gabriela 762 678,54 1054 091,53 377,82
Jívová I 762 885,38 1054 361,54 378,25
Jívová II 762 886,77 1054 352,28 377,17
Kosův ponor 762 442,26 1054 204,51 384,00
Petra 762 327,19 1053 962,68 394,99
Štěpánská 762 724,11 1054 135,18 373,47