Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu

The Report on Activity of Caving Club No. 1-05 Geospeleos in 1997

Michal Kolčava

(Český kras 24; str.88—91; Beroun 1998)

 


1. Úvod

Naše skupina v roce 1997 prováděla činnost zejména v okolí Bubovic a Svatého Jana pod Skalou, kde zaregistrovala devět nových jeskyní, prováděla výkopové práce na šesti vytipovaných lokalitách a mnoho jiných lokalit bylo dokumentováno, např. prostor při silnici Hostím – Chlum (Srbsko). Pro pořádek uvádím: 2119 Nad zrcadlem, 2121 Rozsedlinka, 2122 Jitrocelová jeskyně, 2123 Pod křižovatkou.

Velké úsilí bylo věnováno dokumentaci krasových jevů rokle Propadlé vody a masivu Svatojánské skály, kde zároveň probíhají práce prolongační (2145 Lilijicová jeskyně). Součástí průzkumu byl i radiotest v této jeskyni, který prokázal komunikaci se sousedními dutinami a několika místy v terénu. Zpracování materiálu popisující celý tento sektor zatím ještě nedospělo k závěru.

 

2. Nově registrované lokality

2473 Bubovická propast

Nachází se v údolí Bubovického potoka v úseku mezi Čeřinkou a Bubovickými vodopády ve svahu Mokrého vrchu. Jedná se o ryze vertikální dutinu založenou na tektonické poruše směru SV—JZ. Původní hloubka propasti byla 1 metr. Díky své intenzivní práci zde členové prozatím dosáhli hloubky 17 metrů, což je zároveň převýšení mezi ústím propasti a korytem Bubovického potoka v příčném řezu údolím (zjištěno nivelačním pořadem). Svrchní partie dutiny jsou poměrně úzké. Ve větší hloubce propast postupně dosahuje rozměru 6×1,5 metru. Na lokalitě se nadále pokračuje v prolongaci.

 

2481 Čtvrteční jeskyně

Jeskyně leží v úpatí skály pod zatáčkou silnice Srbsko – Hostím v. od jeskyně 2401 Pod skalou. Je cca 8 metrů dlouhá a dosti těsná. Směruje s. směrem do masivu skály, je však uzavřena sedimenty. Na skalní plošině nad jeskyní v bezprostřední blízkosti silnice je patrné ústí jakési vertikální dutiny.

 

2714 jeskyně Čtrnácti pomocníků

V únoru 1996 byla v jižní stěně činného lomu Branžovy u Loděnic objevena celkem rozsáhlá jeskyně dosahující délky cca 75 metrů. Sestává ze dvou ukloněných chodeb průměrného sklonu 25 stupňů a průměrného profilu 2×2 metry, jdoucích nad sebou k jv. a v závěru spojených 12 metrů hlubokou propastí. Jeskyně je budována na průniku vrstevních ploch s příčnou tektonikou v řeporyjských a loděnických vápencích spodního devonu. Na nejnižším místě jsou v sedimentech stopy po tekoucí vodě, avšak prolongaci zde znemožnila absence prostoru pro deponii a zejména odstřelení vchodu jeskyně v létě 1997.

 

2713 jeskyně Izroska

Objevena v říjnu 1997 po odstranění suti z odstřelu ve v. stěně lomu Branžovy. Svažitá chodbice míří z rozrušené síňky k V, kde se po pěti metrech lomí k J k jádru hostímsko-holyňské synklinály. V zápětí je ukončena přiblížením sedimentů k jeskynnímu stropu na neprůlezný profil. Celková délka jeskyně je maximálně 15 metrů.

 

Pozn: Ve 27. krasové oblasti jsou evidovány jeskyně v lomu Čížovec u Tměného Újezdu č. 2701-2708 (Jäger a kol. 1993). Dále jsou evidovány jeskyně v opuštěných lomech v pásmu Branžovy z. od činného lomu. Jsou zde tyto jeskyně: 2709 Věštírna, 2710 Plaváčkova jeskyně, 2711 Mentolka, 2712 Maskův komín. Na začátku roku 1997 byla v činném lomu Branžovy nastřelena vertikální dutina s neobvykle velkou hloubkou. Sedm tatrovek suti vše vyřešilo a naše skupina se naneštěstí včas o jeskyni nedozvěděla...

 

2156 jeskyně Delfy

Jistý občan – pamětník – prozradil informaci o dutině, která se prý kdysi nalezla při výkopu pro terče střelnice využívané různými složkami bývalého režimu. Poté byla ihned zasypána a čas od času byl v zimě identifikován pouze „mastný flek“ vytaveného sněhu. V říjnu 1997 pokusným výkopem byla dutina opět odkryta. Vznikl však jiný problém. V jeskyni se nachází plyn, rozhodně ne přírodního charakteru, na bázi chloru a kyanovodíku dráždící sliznice. Jeskyně leží ve dně lomu Střelnice na Parapleti. Její délka je 20 metrů s viditelným pokračováním ve dvou směrech. Všechny prostory jsou dosti úzké a nízké. Vstup opravdu nedoporučuji!

 

2155 jeskyně Mirošt

Nově zaregistrovaná jeskyně v j. stěně lomu Střelnice. Jedná se o část vysypaného komínu s volnou dutinou rozměrů asi 2×1 metr. Bezvýznamná.

 

Ostatní lokality

Další práce ZO ČSS 1-05 probíhaly na těchto lokalitách:

2426 Arnoldka – odstraňování bloků, narušených blízkou těžbou v lomu, pravidelné měření výšky hladiny vody, dokumentace.

2420 Palachova propast – umístění žebříků ve vstupní šachtě, pravidelné měření výšky hladiny vody, průstup do hloubky −87 metrů díky extrémně nízkému stavu vody s objevem ústí další zatopené studny.

2154 Arnika – likvidace uvolněných bloků ve stěně šachty, prolongace.

1702 Podtraťová propast – rekonstrukce vystrojení v suchých i zatopených částech.

 

3. Závěr

Závěrem je třeba upozornit na práci v oblasti hydrologie. Z důvodu zjišťování charakteru proudění podzemní vody byly měřeny teploty vod podzemních jezer ve všech z tohoto hlediska významných jeskyních Českého krasu kromě jeskyně Ementál u Srbska. Současně byly sledovány teploty a vydatnosti vybraných pramenů. Výsledky ještě nejsou zpracovány.

 


Literatura: