Jeskyně jižní části 21. krasové oblasti Českého krasu

Jiří Porkát

(Český kras 3; str.75—83; Beroun 1978)

 


 

Krasová oblast 21 zahrnuje povodí Loděnického potoka – Kačáku. Jižní části rozumíme vlastní údolí Kačáku mezi jeho ústím do řeky Berounky a obcí Svatý Jan pod Skalou. Je tvořeno převážně zalesněným a značně členitým terénem. Geologicky se pro vývoj krasových jevů uplatnily především vápence spodního devonu stupně prag. Krasové jevy jsou predisponovány dislokacemi sv.-jz., s.-j. a ojediněle sz.-jv. směru. Ve sledované části bylo dosud registrováno šest krasových jevů (HOMOLA 1947):

 

2101 – NAD KAČÁKEM – leží ve svahu mezi druhým a třetím lomem (počítáno od ústí) na levém břehu Kačáku, 50 m nad cestou. Jeskyni původně malých rozměrů zkoumal J. Petrbok, který nechal z části odstranit sedimenty, v nichž byly nalezeny kosterní zbytky a stopy pravěkého osídlení. Jeskyni tvoří jediná prostora o délce 28,5 m, dozadu se zužující a snižující.

 

2102 – komín při jeskyni NAD KAČÁKEM – leží uprostřed druhého lomu na levém břehu Kačáku (počítáno od ústí) ve stěně odkryté těžbou. Komín o výšce 2,5 m je v horní části ucpán sedimenty. Zleva a zprava se na něj napojují krátké horizontální chodbičky.

 

2103 – KŮLNA – leží naproti válcovému mlýnu v Hostími na pravém břehu Kačáku asi 2,5 m nad hladinou. Jeskyni tvoří jediná mělká prostora, z níž vybíhá směrem k S asi 10 cm vysoká puklina, jež za skalním ostrohem ve vzdálenosti 9 m vychází na povrch. Spojení bylo prokázáno průlezem kočky.

 

2104 – NA PRŮCHODU – leží na levém břehu Kačáku 85 m nad silnicí. Přístup je kolmo vzhůru od budky vodočtu nebo od sloupu č.106. Jeskyni tvoří dvě větší prostory, spojené úzkou chodbičkou. V zadní prostoře jsou dvě skalní okna. Celková délka jeskyně je asi 10 m. Jeskyně byla rovněž v pravěku osídlena.

 

2105 – NA PRŮCHODU II – leží 40 m nad 2104, přístup je žlíbkem vpravo. Je vyvinuta na tektonické puklině směru S—J, její délka je 3,8 m a šířka 1,2 m. Nahoře se otvírá v komín 2,5×0,8 m.

 

2106 – VĚTRNÁ – leží ve skalní partii zvané Rozštípená skála na levém břehu Kačáku 56 jjz. od mostu přes Kačák u Sv. Jana. Je založena na výrazné puklině směru SSV. Celková délka je asi 10 m.

 

 

Od roku 1977 registruje a dokumentuje krasové jevy oblasti 21 skupina Kačák. Při průzkumu jsme lokalizovali a zmapovali tyto dosud neregistrované jeskyně:

 

2116 – U MOSTU – leží zhruba uprostřed stěny prvního lomu od ústí na pravém břehu. Tvoří ji nízká chodbička o délce 3 m ve směru VSV. Ve vzdálenosti 2,5 m jsou sintrové náteky a drobné stalaktity. Přístupná je pouze po laně.

V j. stěně téhož lomu jsou asi 4 m vysoké zbytky z větší části odtěženého komínu.

 

2117 – MODRÁ ŠTIKA – leží 14 m nad cestou ve stěně v j. části druhého lomu na levém břehu. Jde o dvě velká skalní okna, vyplněná sedimenty. Pravé okno má rozměry 3×1,5 m, levé 4×8 m. V horní části levého okna je asi 1,5 m hluboká prostůrka. Přístupná je pouze po laně.

 

2118 – JARNÍ – leží v severní části druhého lomu na levém břehu Kačáku. Jeskyně je odkryta z větší části odstraněním sedimentů ze zkrasovělých puklin. Celková délka je asi 10 m.

 

2119 – bez jména – je drobná dutina o rozměrech 1,5×2 m, leží v drobném hřbítku v. od třetího lomu 25 m nad silnicí.

 

2120 – NAD CESTOU – leží 50 m s. za třetím lomem na levém břehu Kačáku. Ve výšce 25 m nad cestou je chodbička o průměru 0,4 m a délce 3,5 m. Přístupná je pouze na laně.

Ve vzdálenosti asi 20 m s. od 2120 ve výšce 18 m nad cestou je asi 4 m vysoký neprůlezný komínek.

 

2121 – bez jména – leží asi 25 m nad silnicí v malém lomu sv. od třetího lomu. Jde o asi 4 m dlouhou chodbičku vsv. směru.

 

2122 – bez jména – leží asi 25 m nad silnicí ve skalní stěně 2 m nad zemí s. od 2121. Jde o drobnou dutinu o rozměrech asi 2×2 m.

 

2123 – bez jména – leží asi 8 m pod silnicí jz. od křižovatky silnic Hostím – Srbsko – Bubovice. Jde o 2 m dlouhou chodbičku ve vjv. směru.

Nad válcovým mlýnem v Hostími leží asi 2 m dlouhá neprůlezná chodbička ve vsv. směru.

 

2124 – POLEDNÍ – leží asi 20 m sv. od 2106. Je vytvořena na výrazné tektonické puklině JV—SZ. Ve vzdálenosti 8 m od vchodu tři nad sebou ležící chodbičky směrem SV. Celková délka je asi 24 m.

 

2125 – NOVÁ VĚTRNÁ – leží 60 m proti proudu od mostu přes Kačák u Sv. Jana. Je vytvořena ve dvou úrovních na jediné tektonické puklině směru SV—JZ. Spodní část je chodba dlouhá 9 m, ke konci se rozšiřuje v malou prostůrku a končí v suti. Horní část komunikuje plazivkou s povrchem. Délka všech prostor je asi 16 m. Přístup do horní části je komínováním.

 

2126 – NEPOJMENOVANÁ – leží na pravém břehu 70 m v. od bývalé vyhlídky na vrchu Herinky. Jde o malou prostoru s rozměry 1,5 a 2,7 m.

 

2127 – ŽELVÍ I – leží vysoko ve stráni na pravém břehu Kačáku 17 m j. pod bývalou vyhlídkou na vrchu Herinky. Je utvořena na tektonické poruše sv.-jz. směru. Délka je 3,8 m.

 

2128 – ŽELVÍ II – leží asi o 3 m výše než 2127. Je založena na stejné poruše. Délka je 2,8 m.

 

Tento příspěvek je výtahem podrobné zprávy, uložené v Okresním muzeu Beroun, která obsahuje i mapy všech uvedených jeskyní a jejich popisy. Na průzkumu krasové oblasti 21 naše skupina i nadále bude pokračovat.

 


Literatura:

 


Seznam příloh:

Mapovali: A. Jančařík, J. Porkát, K. Turek. Kreslil: A. Jančařík.