Jeskyně Nad Kačákem

Nad Kačákem Cave

Luděk Vlk, ZO 1-11 Barrandien

(Speleo 12; str.13—15; Praha 1993)

 


1. Z historie speleologického průzkumu jeskyně

V jeskyni Nad Kačákem, nejvýznamnější speleoarcheologické lokalitě Českého krasu, započala naše skupina v roce 1991 s prolongačními pracemi, které zde byly v roce 1984 přerušeny.

5. února 1984 byl Speleologickým klubem Praha objeven Dóm splněných přání průkopem 11 m vysokého komínu. V dómu bylo nalezeno větší množství krystalů, o kterých se předpokládalo, že se jedná o aragonit. Bylo započato s mapovou dokumentací, která však z důvodu zavalení komínu nebyla dokončena. K zavalení došlo díky tomu, že objevný průstup byl prováděn při jedné stěně komínu a z ostatních stran byly pouze sedimenty, které se postupným vysycháním uvolňovaly.

Vzhledem k možnosti další nadějné prolongace a na Český kras jedinečné výzdobě jsme se rozhodli zával odtěžit. Průstup závalem pomocí výdřevy jsme zavrhli vzhledem k velkému množství sedimentů a z toho vyplývající nebezpečnosti takového postupu. Jako první jsme vybudovali kolejiště k transportu materiálu z jeskyně. V roce 1992 se nám podařilo zával natolik odtěžit, že byl Dóm splněných přání opět přístupný. Pro ty, kteří dóm viděli před jeho zavalením, byl pohled na něj po odtěžení velkým překvapením. Před námi se otevřela prostora, která nám prozradila charakter jeskyně. Nejedná se o původně předpokládaný komín ústící do dna dómu, ale o jeden dóm, který spojuje spodní a horní patro jeskyně.

Po očištění stěn od sedimentů a zabezpečení závalu jsme přistoupili k vystrojení dómu. Pomocí výstupového sloupu jsme osadili na každou stranu dómu jeden nýt, do kterých jsme zavěsili provazové žebříky. Toto vystrojení nám zajistilo přístup do oken dómu (respektive do chodeb horního patra a komínů vedoucích k povrchu). V chodbě směřující západním směrem bylo patrné řečiště, které nám jasně naznačilo, kde máme pokračovat v prolongaci. Po krátkém kopání se nám podařilo prolézt do nových partií jeskyně. Po tomto objevu jsme začali s dokumentací jeskyně a jejího okolí.

 

2. Popis jeskyně

Vchod jeskyně leží ve svahu levého břehu potoka Loděnice, který je zde v posledním úseku nazýván Kačák (odtud název jeskyně), 150 m před mostem nedaleko rozcestí V Kozlech, v nadmořské výšce 249,3 m. Vstupní portál 4×4 m lze spatřit pouze z pole na protějším břehu, nikoliv však z turistické cesty, která vede údolím pod jeskyní.

Jedná se o jednoduchou, 41 m dlouhou, chodbu vedoucí směrem 120°, na jejímž konci je Dóm splněných přání se závalem. Výška dómu činí 15 m. V jeho stropě se nachází několik neprůlezných komínů vedoucích k povrchu a dvě proti sobě ležící okna. Z prvního okna pokračuje 10 m dlouhá chodba směrem 342°, která je na konci uzavřena sedimenty. Ve druhém okně je na Český kras bohatá krystalová výzdoba. Rentgenovou studií krystalů (Havlíček) byla prokázána přítomnost aragonitu, kalcitu a sádrovce. Aragonit se nejvíce vyskytuje ve shlucích jehliček, sádrovec pak převážně v různě zkroucených růžicích. Na stěnách okolo krystalové výzdoby byla UV lampou prokázána přítomnost opálu (Komaško). Z tohoto okna pokračuje plazivka do malého dómku nazvaného Sopka. V tomto místě se chodba rozděluje na dvě malé plazivky, z nichž jedna je asi po dvou metrech zaplněna až ke stropu sedimenty, druhá tvoří „esíčko“, za nímž pokračuje v jižním směru. Zde je plazivka také uzavřena sedimenty. Celková délka chodeb jeskyně Nad Kačákem činí 100 m, denivelace činí 17 m.

 

 

 

 

3. Závěrem

Z charakteru jeskyně je zřejmé, že plazivka horního patra za Sopkou vede stejným směrem jako vstupní chodba. Jeskyně Nad Kačákem je jeskyní s výskytem největších krystalů aragonitu v Českém krasu. Vzhledem k této skutečnosti a k možnosti objevení dalších prostor se naše úsilí soustřeďuje na zmáhání závalu vstupní chodby, za nímž předpokládáme volné prostory.

 


Literatura:
Summary:

New discoveries presented here, started in 1984. Before, the cave was well known for a long time. The cave lies at 249.3 m a.s.l. and is opened by large entrance 4 to 4 m. Behind, simple cave passage 41 m long enters into 15 m high dome. Here several chimneys and two windows occur. One window leads to about 10 m long narrow passage and small hall. The second is decorated by unique aragonite, acalcite and gypsum crystals, the presence of opal was proved by UV lamp. The window leads to another small hall known as Volcano. The total length of cave is 100 m and altitudinal difference represents 17 m.