Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Jan pod Skalou)

Ondřej Černý, Vladimír Stehlík

(Československý kras 17 /1965/; str.114; Praha 1966)

 


 

V rámci revize Českého krasu byla v listopadu 1964 objevena na jižní straně návrší Stydlé vody, ve dně první etáže lomu „U paraplete“ („U odpočívadla“, „Na stydlých vodách“) další jeskyně s aragonitovou výzdobou. Vznikla na rozhraní vápenců prokopských a zlíchovských, jejichž souvrství směru SV—JZ, 30—40° JV je porušeno příčnými dislokacemi (SZ—JV a S—J).

 

Nová aragonitová jeskyně Na stydlých vodách. Křížkem je vyznačen výskyt aragonitu. – New Aragonite Cave, Stydlé vody. Aragonite occurrences are cross-marked. O. Černý.

 

 

Jeskyně se skládá ze dvou souběžných chodeb přibližně lichoběžníkovitého profilu. Směřuje k V a její dno klesá pod úhlem 30°. Celková délka jeskyně je 30 m. Chodby ve své spodní části ústí do prostory 5 m široké, zavalené vápencovým detritem z lomu. Při těžbě došlo ke zřícení vápencových desek ze stropu a vytvořily se trhliny ve stěnách. Jeskyně má dvě protilehlá ústí. Proudění vzduchu způsobilo vysušení a tím kontraktaci prachovito-písčité výplně (světlehnědé barvy a drobtovité struktury) a vytvořily se bahenní praskliny.

V jeskyni se nalézá aragonitová výzdoba. V lomu je ve spodním patře ještě jedna již dříve známá Aragonitová jeskyně, označovaná též jako Aragonitová jeskyně Na stydlých vodách (Králík F., Skřivánek F., 1964). Aragonit v Nové aragonitové jeskyni pokrývá svými výkvěty stěny i strop, vytvořil se zvláště na okrajích korozních puklin a otvorů. Vytváří spolu s kalcitem sintrové povlaky a náteky, dále pak trsy agregáty typu A, D a E (podle Králík F., Skřivánek F.). Nejlépe vyvinuté krystaly o délce až 4 mm jsou 30 cm nade dnem v horní části druhé chodby. Krystaly aragonitu jsou čiré až nažloutlé, pokrývají bílý i modrošedý sintr. Mimo výzdobu aragonitovou jsou v postranní chodbičce normální kalcitové stalaktity délky do 12 cm. Sintrová a aragonitová výzdoba je mechanicky dosti porušena.

 

Aragonit typu A v Nové aragonitové jeskyni Na stydlých vodách. – Aragonite of type A in New Aragonic Cave, Stydlé vody. Foto V. Stehlík.

 


Literatura: