Přehled výsledků ZO 1-05 ČSS získaných při průzkumných pracech na lokalitě Nová aragonitová jeskyně a Trněný Újezd za období 1981—1985

Ondřej Jäger

(MS; 2 strany; Archiv ČSS; 1985)

 


 

Počátkem roku 1981 se otvíral druhý vchod do Nové aragonitové jeskyně, z důvodů usnadnění transportu materiálu z lokality. Po upravení tohoto vchodu se započalo s prolongací v místech měřického bodu č.34 (viz. přiložený náčrt), kde směr výkopu určovalo stropní korýtko. Ještě téhož roku došlo k objevení 8 m dlouhé a místy 2 m vysoké Nové chodby. Z důvodů těžkého a nebezpečného transportu těženého materiálu (transport pod volnými bloky), se od prolongace v této části jeskyně upustilo.

Další roky byla činnost ZO zaměřena převážně na výkopy v úzké chodbě vedoucí od II.vchodu do jeskyně směrem k SZ. Koncem roku 1983 kdy byl „vykopán“ celý dóm U jezírka, a pro neprůlezné zúžení dalšího pokračování se prolongační práce přesunuly do dvou malých propástek objevených v úzké chodbě.

Těmito propástkami jsme se po 3 m dostali na skalní dno. Odtud jsme začali razit Žabí chodbu směrem k Nové chodbě. V červnu 1985 se nám podařilo obě tyto chodby propojit. Žabí chodbu chceme v budoucnosti využít pro transport těženého materiálu z Nové chodby, čímž se transport značně ulehčí a půjde mimo nebezpečná místa. Z důvodů sjíždění jeskynních hlin z pravé části Žabí chodby do vykopaných prostor se koncem roku 1985 provedlo její vydřevení.

V letech 1983—1985 se ZO 1-05 zabývala také dokumentací krasových jevů v opuštěném lomu Čížovec u Trněného Újezda. Tuto práci ZO započala z důvodů nebezpečí brzkého odtěžení všech krasových jevů nově vzniklým lomem Čížovec. V uváděných letech se podařilo objevit a dokumentovat přes 10 jeskyní, z nichž nejdelší mají ke 20 metrům. Podrobnější popisy těchto jeskyní i s mapami budou publikovány ve sborníku Český kras a předány do archivu ČSS.