Silur – devon Barrandienu
Zpráva o stopovací zkoušce

Božena Včíslová

(MS; Stavební geologie Praha; 3 strany; 8 příloh; Archiv ČSS; Praha březen 1980)

 


1. Úvod

Ve spolupráci s HMÚ Ostrava byly provedeny stopovací zkoušky, které vedly k objasnění oběhových cest podzemních vod v oblasti Svatého Jana pod Skalou a v oblasti Bubovic. K injektáži bylo použito radioizotopu Cr51.

 

2. Stopovací zkouška ve Svatém Janu pod Skalou (A)

19.října 1977 v 10:33 hod. byla provedena injektáž toku Loděnice (Kačáku) pomocí radioizotopu Cr51. Místo injektáže bylo určeno nad předpokládaným vcezem povrchové vody do vápencových hornin v meandru potoka, severně od pramenních vývěrů ve Svatém Janu pod Skalou. Zkouška měla určit, zda dochází k dotaci pramenních vývěrů ve Svatém Janu pod Skalou vodou vcezovanou z povrchového toku (viz obr.4). Při prvních hydrologických měřeních byly zjištěny ztráty v toku v meandru mezi Sedlecem a Svatým Janem p. Skalou.

Po injektáži byla měřena radioaktivita povrchové vody potoka pod meandrem ve Svatém Janu p. Sk. Měření bylo prováděno scintilační sondou. Vzdálenost 1,1 km překonala injektovaná voda za 2 hod. 07 min (rychlost toku 9 cm/s). Ve 13:30 hod. již radioaktivita v potoce zcela vyznívala (viz obr.1).

Současně s měřením radioaktivity v povrchové vodě byla sledována radioaktivita na vzorcích podzemní vody z pramenního vývěru v kostele a z vývěru v šachtici před hostincem ve Svatém Janu pod Skalou. Vzorky byly odebírány v půlhodinových, později v hodinových intervalech (viz obr.2) po dobu tří dnů.

Přítok radioaktivní vody se v pramenech projevil ve 14:30 hod., maxima bylo dosaženo ve 24 hod. (První zvýšení za 3,57 hod.). Přímočará vzdálenost mezi místem vcezu a vývěry je 600 m. Rychlost proudění 4 cm/s odpovídá proudění v silně zkrasovělém prostředí.

 

3. Stopovací zkouška v Bubovicích (B)

22.října 1977 v 10:30 hod. byla za pomoci členů Krasové sekce provedena injektáž jezera podzemní vody v propasti Čeřinka v Bubovicích. Hladina podzemní vody byla v hloubce 335,96 m n.m (71,75 m pod terénem), přibližně 35 m pod úrovní Bubovického potoka a cca 100 m nad hladinou Loděnice (Kačáku).

Po injektáži vody jezera radioizotopem Cr51 byla sledována povrchová voda v Bubovickém potoce a podzemní voda vývěru v kostele ve Svatém Janu a ve vývěru v šachtici před hostincem ve Svatém Janu. Radioaktivita byla měřena na vzorcích odebíraných v jednodenních intervalech po dobu jednoho a půl měsíce. Zatímco v povrchové vodě Bubovického potoka a ve vývěru před hostincem ve Svatém Janu se po celou dobu pozorování neprojevilo výrazné zvýšení radioaktivity, v pramenním vývěru v kostele ve Svatém Janu se jedenáctý den po injektáži objevila výrazná anomálie (viz tab.1 a kap.2.2.3).

Propast Čeřinka, zřejmě obdobně jako blízká propast Arnoldka, vznikly v blízkosti velké směrné poruchy pokračující od Čeřinky jz. směrem do údolí Loděnice (Kačáku) – severně od Chlumu – a s úklonem do středu synklinální stavby bubovicko-hostímské synklinály. Tato směrná porucha zřejmě podmínila vznik krasového systému, který částečně odvodňuje podzemní vody Paní hory do údolí Loděnice (Kačáku). Viz obr.5.

 

Tabulka 1:

Stopovací zkouška B
Injektáž Cr51 do propasti Čeřinka: 22.10.1977 – 11:30 hod
(upraveno MK)
 
  Říjen 1977:
Den: 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.                            
Sv.Jan – kostel 52 36 47 40 37 38 30 32 53                            
Sv.Jan – šachta 24 33 35 38 43 50 25 46 26                            
Bubovický potok 31 38 61 51 63 51 41 51 68                            
Východní lom 33                            
Nákladový lom 32                            
 
  Listopad 1977:
Den: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29.
Sv.Jan – kostel 34 832 41 33 25 55 38 27 37 44 35 48 69 52
Sv.Jan – šachta 25 27 27 27 47 28 32 41 32 36 23 29 30 74 44 67 28
Bubovický potok 28 25 28 54 76 56 41 60 40 53 42 93 52 41
Východní lom 53 25
Nákladový lom 23 40
 
Poznámka MK: Východní lom = Velká Amerika, Nákladový lom = Malá Amerika

 


 

Tabulka 2:

Srážkové úhrny během stopovací zkoušky [mm]
Stanice Chrustenice – 290 m n.m., povodí Loděnice (Kačáku)
(upraveno MK)
Den Říjen 1977 Listopad 1977 Prosinec 1977
1. 1,8 6,9 0,9
2. 6,0 7,8 1,6
3. 0,6 0,8 0,2
4.   1,0  
5.   0,0  
6.      
7.      
8.      
9.   8,8  
10. 1,7    
11.      
12.   7,8 10,8
13.   0,1 0,8
14.   0,5 2,5
15.   2,0  
16.      
17.   3,0  
18.   0,1  
19.   1,4  
20.      
21.   1,8  
22.      
23.   0,4  
24. 0,7 1,3  
25.     0,4
26.   0,2 0,0
27.   0,3  
28. 5,4 0,1  
29. 5,4   0,1
30. 0,5 1,5 2,4
31. 0,8 0,7
Součet: 22,9 45,8 20,4

 


 

Obrázek 1: Stopovací zkouška A (měření z toku Loděnice).

 

 


 

Obrázek 2: Stopovací zkouška A (měření pramenních vývěrů ve Sv. Janu p. Skalou).

 

 


 

Obrázek 3: Stopovací zkouška B.

 

 


 

Obrázek 4: Situace injektovaných a měřených míst.

 

 


 

Obrázek 5: Schematický řez Čeřinka – Svatý Jan pod Skalou.

 

 


 

Obrázek 6: Situace propastí v lomu Čeřinka u Bubovic.