Podtraťová jeskyně – nejhlubší propast v Českém krasu

The cave Podtraťová – the most deep abyss in the Czech Karst

Jeroným Zapletal, ZO ČSS 1-05 Geospeleos

(Speleofórum 1990 /9/; str.11—12; Brno 1990)

 


 

Podtraťová jeskyně se nalézá na pravém břehu Berounky, přibližně 1,5 km jv. od Srbska. Jeskyně je známá hlavně díky hlubokému jezeru, jehož systematickým průzkumem se už od počátku 80.let zabývají speleopotápěči ZO 1-05 Geospeleos. V posledních letech byly prolongační práce zaměřeny také na komín v horní, suché části jeskyně.

V roce 1983 jsme měřili hloubku jezera pomocí olovnice a vyšlo neuvěřitelných −59,5 m. A to byl vlastně počátek průzkumu prostor pod hladinou jezera. Krátce nato se podařilo objevit v hloubce −20 m Novou chodbu, která v profilu 2,5×1,5 m strmě stoupá pod dno dómu v suché části jeskyně a 8 m pod úrovní hladiny je uzavřena zaklíněnými bloky.

Už při prvních sestupech začínalo být zřejmé, že systematický průzkum jezera bude značně zdlouhavý. Každý sestup je totiž doprovázen zvířením jemných sedimentů a rychlým zakalením vody znemožňujícím delší pozorování nebo měření. Čas potřebný k usazení kalu může být dlouhý až 3 měsíce.

V roce 1986 jsme začali s pracemi na zajištění bezpečného sestupu na dno jezera. Znamenalo to rozšířit přístup k vodní hladině a cestu k ní usnadnit pomocí ocelových žebříků. Z nové lávky bylo napnuto lano do hloubky −20 m. Odtud klesá puklina široká 1—2 m přímo dolů. Vodící lano, které jí prochází, je ukotveno v hloubce −60 m závažím o hmotností 20 kg. Po dokončení těchto přípravných prací se v roce 1988 uskutečnil sestup do hloubky −64,5 m. Vertikální hlavní puklina se zde mění na mírně klesající plazivku vysokou pouze 0,3—0,5 m. Dno je pokryto vrstvou jemných sedimentů, jejichž zvíření ihned snižuje viditelnost na nulu. Průnik plazivkou byl ztížený nejen špatnou viditelností, ale i tím, že bylo nutno použít potápěčské lahve zavěšené na bocích potápěče. Tímto způsobem se podařilo postoupit v plazivce asi o 10 m a dosáhnout tak hloubky −67 m. Zde se strop snižuje na výšku 0,2 m a sestup v tomto místě skončil. Bylo možné pouze pozorovat, že se strop plazivky po 2 m mírně zvyšuje a dno opět klesá dolů. Další průzkum směrem do hloubky není s ohledem na bezpečnost zatím možný.

Souběžně s potápěčským průzkumem jezera jsme v roce 1986 začali s prokopáváním výplně komínu, jehož spodní vyústění je ve vstupní části jeskyně. Zpočátku strmě stoupající chodba je zakončena krátkým komínem, který se ve výšce 10 m nad vchodem uzavírá. Z jeho střední části však pokračuje horizontální chodba, vysoká až 1,8 m, kterou bylo nutno též prokopat. Chodba je nyní dlouhá 5 m a ústí do rozměrného komínu, který se uklání pod úhlem 75° k JZ. Komín byl vyplněný písčitohlinitými sedimenty s valouny terasových štěrků a ojedinělými vápencovými bloky. Ke konci roku 1988 byla výplň komína uvolněna do výšky 18 m. Dostali jsme se zde do prostory o profilu 3,5×1,8 m. Zpočátku se zdálo, že její strop komín uzavírá. Pokračování směrem k povrchu se však nachází u sz. stěny této prostory. Zbývalo prokopat posledních 5,5 m a v lednu 1989 jsme vylezli ve stěně železničního zářezu 24,3 m vysoko nad dosavadním vchodem do jeskyně.

Výškový rozdíl horního vchodu a dna jeskyně činí dnes 107,5 m. Protože většina prostor v jeskyni má vertikální nebo subvertikální průběh, stává se tak Podtraťová jeskyně nejhlubší propastí v Českém krasu.

 


Summary:

The cave Podtraťová is localited near of village Srbsko in the Czech Karst. In the cave is a lake, which depth was in 1983 measured on −59,5 m. After all preparatory works we descended in 1988 to the depth −64,5 m. The main crack changes here its shape on low little corridor through which later gone further 10 m and we reached to a depth −67 m.

From 1986 we started with digging in 24 m high chimney which is situated in entrance part of the cave. The height difference of the upper entrance and the bottom of the lake is 107,5 m today. Because the most of rooms in the cave are vertical or subvertical is the cave Podtraťová the most deep abyss in the Czech Karst.