Pomůcka pro zpřístupnění úzkých puklin

Ferdinand Šmikmátor

(Stalagmit 1982/3—4 {11}; str.11; Praha 1982)

 


 

Zdolávání úzkých puklin v jeskynních systémech je jedním z největších lezeckých problémů, bez valných vyhlídek na perspektivní využití nějaké techniky. Zejména se jedná o ty případy, kdy je nezbytné postupovat na jisté horizontální úrovni ve volném prostoru. Pokud se taková puklina překonává v rámci jednorázové akce, většinou je nejjednodušší použít klasickou lezeckou rozporovou metodu. Pokud se však předmětný útvar nachází na lokalitě, která se stala trvalým pracovištěm, je zpravidla nutné přístupovou cestu upravit pro bezpečný pohyb méně zdatných členů skupiny a pro přepravu materiálu.

Pro tento účel je možné využít normalizovanou pomůcku, která je běžně používána v průmyslové praxi. Je to „Napínač“ dle ČSN 02 1940. Jedná se v podstatě o zvláštní tvarovou matici, opatřenou na koncích pravým a levým metrickým závitem. Pro náš účel je vhodné využít z výrobní škály napínačů největší typ, a to se šrouby M 24. Dle provedení je originální napínač dodáván se šrouby s háky, oky, popř. s jejich kombinacemi. Aby bylo možné pomůcku aplikovat v jeskyních, je nutné ji upravit. To se provede odříznutím tvarového prvku šroubu 2× pod úhlem 45 stupňů, čímž obdržíme zakončení ve tvaru dláta – viz obrázek. Operaci je nejlépe provést na dílenské ruční kotoučové pile.

 

 

 

Montáž je velmi jednoduchá. Ideální je, pokud podmínky umožní, aby pracovali společně 2 jeskyňáři. V nouzi může však instalaci provést i jednotlivec. Oba šrouby se rovnoměrně vyšroubují, až dosednou do vybraných míst na protilehlých stěnách pukliny. Pomocník je přidržuje ve stabilní poloze (hrany dlát musí být vodorovné) a jeho kolega otáčením matice pomocí montážní tyče způsobí axiální prodloužení pomůcky. Při působení dostatečnou silou dojde k „zaseknutí“ dlátových hran do stěn a tak vytvoření staticky neurčitého nosníku s dostatečnou pevností. Z pomůcek je možné vytvořit postupně celý „chodník“. Dále lze popsanou rozpínku nouzově aplikovat jako kotevní bod, např. při záchranné akci.

Upozornění: Pomůcka může být namáhána pouze staticky, neboť matice je vyrobena z temperované litiny. Pomůcky je možné spojit (nejvýše dvě). Při použití jedné, či dvou rozpínek, je možné vystrojovat pukliny šířky od 25 do 70 cm.