Prochladnutí a vlhký oděv

Jiří Botur, Antonín Jančařík

(Český kras 5; str.57—59; Beroun 1980)

 


 

V minulém čísle sborníku Český kras vyšel příspěvek o bioklimatických klasifikacích (JANČAŘÍK 1979). V tomto článku byl prováděn výpočet přestupu tepla mezi lidským tělem a ovzduším. Přestup tepla je počítán za předpokladu suchého oděvu, kterážto podmínka není při praktické speleologii často splněna. Proto byl proveden pokus o vyjádření podmínek přestupu tepla výparem z vlhkého oděvu. Protože výpočet je poměrně složitý (PULKRÁBEK 1954), pokusili jsme se o postižení tohoto vztahu formou nomogramu.

Pro zjednodušení byly definovány čtyři vlhkostní stavy oděvu:

Na nomogramu 1 je možno jednak odečíst tepelný výdej odparem při různých stavech oděvu a klimatických podmínkách, jednak doby potřebné pro přechody mezi jednotlivými stavy oděvu (vysoušení).

Tepelný výdej odečtený z nomogramu je možno po přičtení výdejů, vypočtených postupem, uvedeným v citovaném příspěvku, vyhodnotit pomocí nomogramu 2, který nahrazuje výpočet pomocí vztahu /9/ a v němž je již brán zřetel na výsledky experimentů.

 

 

 

 


Literatura: