Skupina 27 – soupis jeskyní

Michal Kolčava, Jakub Kerhat, Ondřej Jäger; aktualizace 5.12.2022

Pozn.: uváděny jsou zkrácené verze evidenčních čísel krasových jevů;

kompletní evidenční číslo JESO: např.jeskyně Šebestík má tvar: K112-87-27-J00016

D = délka jeskyně [m], Dn = denivelace (převýšení) [m], H = nadmořská výška vchodu [m n.m.]

 

Číslo Jméno Synonymum Lokalizace Katastrální území D Dn H
27-001 Propast u Trněného Újezdu Kostel lom Holý vrch Trněný Újezd 31 31 390

Ústí propasti údajně leželo v nadmořské výšce 390 m n.m. a dosahovalo rozměrů 12×12 m. Problematická je však jeho správná lokalizace. Dnes již méně pravděpodobná varianta hovoří o místě při vrcholu zalesněného hřbítku severně od okraje lomu Starý Čížovec. Jako správnější se zdá poznatek Martina Přibila, který podle dobových plánů umísťuje propast zhruba do středu dnešního lomu Holý vrch (Y=758 423; X=1054 466) a nachází též její lomařský název „Kostel“.

Propast vznikla propadnutím výplně geologických varhan do uměle raženého tunelu. Samotná prostora vznikla rozšířením pukliny se sklonem 72/75. Propast hluboká 31 m byla zaměřena roku 1951 Kovaříkem, Kuklou a Mokrým. Odtěžena.

[T1]   [T5]   Plán 1951   Holý vrch  
27-002 Vak   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 6 4 378

Jeskynní vchod o rozměrech 1,4×2 m leží v úrovni dna lomu ve výšce 378 m n.m. Jeskyně prudce klesá do hloubky −3 m. Dno je pokryto ostrohrannou sutí, která do dutiny napadala během těžby v lomu. V jeskyni je komín vysoký 4 m. Dutina vznikla rozšířením poruchy se směrem sklonu 221/85.

Jižním směrem naproti Vaku: na protější stěně lomu zhruba v polovině výšky (ve výstupním svahu) se nalézá výklenek s výrazně zkrasovělým stropem a malým komínkem.

Foto vchodu 2020   naproti Vaku 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec  

27-003

Sak   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 3,5   372

Jeskyni tvoří jedna pozvolna se svažující prostora. Vchod leží u vrcholu suťového kužele ve výšce 372 m n.m. Jeskyně probíhá souhlasně s vrstevnatostí. Ze stropu prostory vystupují odolnější vrstvy vápenců. Dno je pokryto drobnou ostrohrannou sutí.

Foto vchodu 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec

  
27-004 Mláďat   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 10 6 372

Vchod 1×2 m leží na malém předskalí ve výšce 372 m n.m. Jeskyně je vytvořena na poruše 2/85. Vstupní prostora klesá přes 2,8 m vysoký stupeň do hloubky −4,5 m od vchodu. Na konci této prostory je komín, který se v 6 m neprůlezně zužuje. Dno vstupní prostory je pokryto balvanitou a kamenitou sutí. V zadní části je z prostory úzký průlez do malého dómku. Do této vzdálenosti již nezasahuje ostrohranná suť od vchodu a dno tvoří laminované prachovitojílové sedimenty.

Foto vchodu 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec  
27-005 Otevřená   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 12 8 376

Jeskyně je z větší části otevřena lomovou stěnou. Její vchod začínající u dna lomu leží ve výšce 376 m n.m. Jedná se o komínovitou prostoru s denivelací 8,2 m. Dno ležící 1,5 m pode dnem lomu vyplňují jíly.

3 m vpravo (SV směrem) od Otevřené se nalézá další drobné zkrasovění v puklině mající dokonce dva spojené otvory.

Foto vchodu 2020   zkrasovění u Otevřené 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec  
27-006 Novoroční   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 14 4 385

Poměrně malý jeskynní vchod se nachází ve výšce 385 m n.m. tj. cca 4 m nade dnem lomu. Jeskyni tvoří dutiny dvou výškových úrovní navzájem spojené 2,5 m vysokým stupněm. Spodní část tvoří obdélníková prostora o ploše 6×2 m. Jílovitokamenité dno prostory se svažuje směrem k SZ, kde je prostora neprůlezně uzavřena. Vrchní úroveň je tvořena nízkou, protáhlou vstupní prostorou, jejíž dno je pokryto jílem.

Mezi Novoroční a Kostnicí (11 m od Novoroční) se u paty stěny nachází tato prudce se svažující a rychle se zužující chodbička dlouhá asi 1,5 m se dnem pokrytým sedimenty.

Foto vchodu 2020   chodbička u Novoroční 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec  
27-007 Kostnice   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 18   380

Jeskyně má horizontální průběh. Její oba vchody leží ve výšce 380 m n.m. na úzkém předskalí. Je tvořena úzkou chodbičkou, která na několika místech nese znaky meandru. Dno je pokryto jílem, pouze do vstupních částí zasahuje ostrohranná suť. Délka jeskyně činí 18 m.

Foto vchodu 2020   [T1]   Mapa1993   Starý Čížovec  
27-008 U Jezevce   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 5   383

Vchod do jeskyně o velikosti 1×0,5 m je na skalním stupni ve výšce 383 m n.m. Za vchodem je 2 m hluboký stupeň, kterým začíná vstupní prostora. Strop je rovný, téměř horizontální. Stěny jsou tvořeny převážně bloky. Dno je pokryto ostrohrannou sutí pouze v zadní části je cca 25 cm velká kupka čerstvých jezevčích exkrementů. Na konci této prostory byly z. i v. směrem vstupy do dalších prostor. O těchto prostorách jsme věděli z mapování v roce 1983. Dnes jsou oba tyto vstupy činností jezevce zúženy na minimum a není možno se do dalších prostor dostat. O značné krvelačnosti této šelmy svědčí pomalu se rozkládající zdechlina psa před vchodem do jeskyně. Tohoto nejlepšího přítele člověka jezevec nalákal do suti před jeskyní, kde mu zahradil cestu nazpět. Proto je současná mapa tak malých rozměrů.

10 metrů SV směrem vedle U Jezevce se na stejné úrovni lomové stěny nachází další dva otvory.

Foto vchodu 2020   vedle U Jezevce 2020   [T1]   Mapa 1993   Starý Čížovec  
27-009 Věštírna   Branžovy – Záloženský lom Loděnice u Berouna 6 3 423

Jeskyně ležela v jižní stěně Záloženského lomu (trampským slovníkem: Nemoland či Arest) na Branžovech při vrcholu velkého suťového kužele zhruba proti dopravní štole. Za vchodem o rozměrech 3×0,7 m vedly vzhůru dva komíny o maximální výšce 3 m. Přítomnost šípků v sedimentech na konci komínů by mohla poukazovat na jejich případné propojení s povrchem či stěnou lomu těsně pod okrajem. S příchodem 21.století byla Věštírna postupující těžbou v Obecním lomu odlámána.

[G7]   Mapa 2002   Branžovy  
27-010 Plaváčkova   Branžovy – Malý lom Loděnice u Berouna 3   400

Leží v Malém lomu na Branžovech v severní stěně při vyústění vstupního zářezu asi 2 m nade dnem. Jde o drobnou dutinu 3×2×1,5 m se zahliněným pokračováním. V západní stěně, spíše svahu, téhož lomu je patrný zbytek další odtěžené dutiny.

[G7]   Mapa 2002   Branžovy  
27-011 Mentolka   Branžovy – Cífkův lom Loděnice u Berouna 3   404

Nachází se 6 m nade dnem horní etáže Cífkova lomu, který býval trampy označován jako lom Moskyt. Zhruba uprostřed severní lomové stěny je otevřena klesající chodbička rovnoběžná se stěnou lomu. Má průřez 1×1 m a délku 3 m. Postupně se zužuje a snižuje. Patrně je obydlena nějakým chlupatým čtyřnohým tvorem.

[G7]   Mapa 2002   Branžovy  
27-012 Maskův komín   Branžovy – Záloženský lom Loděnice u Berouna 1,5 1,5 415

Ve štole v jihovýchodním koutě Záloženského lomu, asi 20 m od vchodu se nacházel úzký zahliněný komín výšky 1,5 m. Během postupující těžby v hlavním (Obecním) lomu do lomu Záloženského byla bývalá spojovací štola odtěžena, včetně komínu 27-012.

Branžovy  
27-013 Izroska   Branžovy – Obecní lom Loděnice u Berouna 15   390

Objevena v říjnu 1997 po odstranění suti z odstřelu ve v. stěně lomu Branžovy. Svažitá chodba míří z rozrušené síňky k V, kde se po pěti metrech lomí k J k jádru hostimsko-holyňské synklinály. V zápětí je ukončena přiblížením sedimentů k jeskynnímu stropu na neprůlezný profil. Celková délka jeskyně je maximálně 15 metrů. Její vchod na přelomu tisíciletí zahrnut, nyní může ležet cca 1 m za kamenitým zásypem.

[G2]   [C9]   Náčrt 1997   Branžovy  
27-014 Čtrnácti pomocníků   Branžovy – Obecní lom Loděnice u Berouna 75 23 393

V únoru 1996 byla v jižní stěně činného lomu Branžovy u Loděnic objevena celkem rozsáhlá jeskyně dosahující délky cca 75 metrů. Sestává ze dvou ukloněných chodeb průměrného sklonu 25° a průměrného profilu 2×2 m, jdoucích nad sebou k JV. a v závěru spojených 12 m hlubokou propastí. Jeskyně je budována na průniku vrstevních ploch s příčnou tektonikou v řeporyjských a loděnických vápencích spodního devonu. Na nejnižším místě jsou v sedimentech stopy po tekoucí vodě, avšak prolongaci zde znemožnila absence prostoru pro deponii a zejména zastřelení vchodu a odlámání vstupní partie jeskyně v létě 1997.

Zahloubení lomu o další etáž v létě 2007 odkrylo jeskynní torzo zaplněné sutí. Zda se jedná o jeskyni Čtrnácti pomocníků, jejíž podstatná část by měla v masivu stále existovat, odhalí jedině odklizení suti, která zasahuje i pod hloubku 4 m, kam se podařilo proniknout. Jde o zatím nejvýznamnější jeskyni v lomovém pásmu Branžovy.

Interiér   Stav 2007   [T3]   [G2]   [C5]   [C6]   [C9]   Náčrt 1996   Branžovy  
27-015 Tvrdilka   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 2,5    

Jeskyně leží v lomové stěně proti 27-016 Šebestík asi 3 m pod okrajem. Jedná se o prostůrku o délce 2,5 m šířce 1,5 m a výšce 1 m, která je z větší části zaplněna sedimenty.

Foto vchodu 2020   Starý Čížovec  
27-016 Šebestík   lom Starý Čížovec Trněný Újezd 24   378

Jeskyně leží asi 6 m nad 27-004 Mláďat. Vchodová prostora je 80 cm vysoká a 2,5×1,5 m rozsáhlá. Z této prostory pokračuje chodba 3 m dlouhá, metr široká a 0,8 m vysoká, která se na konci roztrojuje do tří dalších chodbiček. Celková délka jeskyně je 24 m.

11 m na JZ od Šebestíku se asi 7 m nade dnem lomu nalézá okénko s římsou, ve které je výrazné zkrasovění zhruba 1,5 m hluboké, 0,5 m vysoké a 3 m dlouhé. Jedná se nejspíše o druhý vchod do Šebestíku, viz mapa.

Foto vchodu 2020   římsa vedle Šebestíku 2020   [G4]   Mapa 2003   Starý Čížovec  
27-017 Cílkova propástka   lom Nový Čížovec Trněný Újezd 3 3 365

Propad vznikl na jaře 1995. Má puklinový, na obou koncích se zužující tvar o rozměrech asi 2,5×1,5 m, hloubka 3 m. Nachází se přibližně ve středu lomové plochy druhé etáže. Na podzim 2006 byla zavezena. Nyní zhruba 2 m pod povrchem.

[T2]   [C9]  
27-018 Botanická   Karlické údolí – Peluňková stráň Mořinka 7   340

Nalezena Pavlem Špryňarem při botanické pochůzce dne 26.7.2011. Skládá se z prostůrky 2,5×3×0,9 m, z níž vybíhají dvě plazivky o délce zhruba 3 m. Vytvořena na vrstevní ploše.

[C9]